Förskoleklass

Elever börjar i  förskoleklass det år som de fyller 6 år. Förmiddagarna ägnas åt skolförberedande verksamhet, och eftermiddagen tillbringas i fritidshemmet på samma avdelning. Förskoleklassen arbetar med Bornholmsmodellen vilket är en lustfylld språklig medvetenhetsträning.

Matematiken kommer till uttryck på många olika sätt. Färg, form, storlek och tidsuppfattning är några av dessa. Musik och idrott är också viktiga moment i förskoleklassen.

Den skapande verksamheten ger barnen möjlighet till utforskande och lärande genom många olika uttrycksformer. Måla, rita samt arbeta med lera och gips är några av dessa.

Leken är också en viktig del under skoldagen där barnen har roligt och samspelar med varandra. Barnen får genom leken bearbeta sina nya erfarenheter på ett lustfyllt sätt samt lära av varandra.  

En vanlig dag i förskoleklassen börjar med en samling där barn och pedagoger hälsar varandra "god morgon" samt går igenom dagsschemat. Dagen fortsätter med olika aktiviteter och avslutas med fritidsverksamhet under eftermiddagen.

Så här kan en vanlig dag i förskoleklassen se ut:

08.30 Samling.

09.00 Bornholmsmodellen.

09.30 Utelek.

11.00 Lunch.

11.30 Högläsning.

12.30 Fritids.

Dela:
Kategorier: