Skolfakta

Hägerstensåsens skola har 480 elever i årskurs F-6. Skolan ligger på Hägerstensåsen och lokalerna är anpassade för integrerade arbetslag.

Skolan har 69 medarbetare och samtliga av våra lärare, fritidspedagoger och förskollärare har behörighet för sina tjänster. 14 av 22 barnskötare har behörighet för sina tjänster. Antalet elever per klass är cirka 25. Av våra elever i klasserna F-3 är de flesta inskrivna i skolbarnsomsorgen.

Organisation
Skolan är indelad i fyra arbetslag och har en ledning bestående av rektor och biträdande rektor. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare och tillsammans med skolledningen bildar de skolans ledningsgrupp.

Skolledningen träffar varje arbetslag på ArbetsPlatsTräffar, (APT), en gång i månaden för pedagogiska diskussioner, information, verksamhetsfrågor, miljöfrågor, skolutveckling och gemensamma aktiviteter.

Varje arbetslag har ett arbetslagsmöte i veckan, för planering av veckans/månadens teman och diskussioner av gemensamma frågor. Arbetslagen planerar sina scheman och har egna ekonomiska medel för fortbildning och inköp.

Skolans elevhälsoteam består av:

  • Skolsköterska
  • Skolpsykolog
  • Kurator
  • Speciallärare/specialpedagog från respektive arbetslag
  • Rektor och biträdande rektor
Dela:
Kategorier: